Wedstrijdreglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de “Foute Keuken wedstrijd!” (hierna te noemen: de Wedstrijd) van Svegra BV (Grando Keukens).

 

Artikel 1: De Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Svegra BV, Postbus 10012, 5140 DA, Waalwijk, Nederland, romana@svegra.nl,  (hierna te noemen: de Organisator).

 

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor een meerderjarige eigenaar van een huis.

Minderjarigen kunnen niet deelnemen.

De medewerkers van het bedrijf zelf of partners? (alle uitsluitingsdoelgroepen) mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement. Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.  

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.  

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.   

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Gebruik van persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Svegra bv, Grando Keukens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

Om een opdracht uit te voeren,

Om u te informeren over de status van uw opdracht,

Voor het meten van de klanttevredenheid,

Om door u gestelde vragen te beantwoorden,

Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen.

Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.

Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.

Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.

Grando Keukens zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

 

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: [03-06-2019]

Einde van de Wedstrijd: [27-06-2019]

De prijs wordt uiterlijk op  [10-07-2019] aan de winnaar meegedeeld.

 

Artikel 4: Deelname

De Deelnemer moet ten laatste tegen 27 juni 2019 om 23:59 u deelnemen aan de wedstrijd via deze webpagina/app: www.foutekeuken.be

  • De deelnemer stuurt een foto in van zijn eigen keuken.
  • De deelnemer vult al zijn persoonlijke gegevens in, op het online invulformulier
  • De deelnemer mag slechts 1 x deelnemen

De Deelnemer moet al deze bovenstaande stappen vervullen om deel te kunnen nemen aan deze Wedstrijd.

 

Stemmen kan tot 29 juni 2019 23:59.

 

Artikel 5: De prijs

De winnaar krijgt: een Cheque twv. € 10.000 voor een nieuwe Grando Keuken.

 

De prijs kan niet worden vervangen door een cash geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie en niet in combinatie met andere acties. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

 

Artikel 6: De Winnaar

De deelnemer die de meeste unieke stemmen verzamelt op zijn ingezonden foute keuken (op www.foutekeuken.be) en kan aantonen dat het zijn eigen keuken is, is de winnaar. Indien er een ex aequo vastgesteld wordt, dan wint de Deelnemer die het eerst de inzending deed.

 

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht.